wolfika.pl
aktywny pies to szczęsliwy pies

Polecamy
Na pocz?tku by?y wilki. Wed?ug badan Ray'a i Lorny Coppingerów ludzkie osady przyci?ga?y wilki ?atwo?ci? zdobycia po?ywienia. Znajdowa?y tu resztki pozostawione przez cz?owieka, a z czasem odwa?niejsze osobniki zapuszcza?y si? w g??b ludzkich osad. Dawa?o im to wi?kszy dost?p do po?ywienia oraz zapewnia?o bezpiecze?stwo dla ich potomstwa gdy same wyrusza?y na polowania (inne drapie?niki omija?y ludzi z daleka). Dla ludzi takie s?siedztwo mia?o równie? korzy?ci. Wilki swoim szczekaniem alarmowa?y w razie niebezpiecze?stwa. A w ci??kich czasach ich mi?so stanowi?o ?ród?o po?ywienia. Ta swoista symbioza na przestrzeni tysi?cy lat zacie?nia?a si? i tak pojawi? si? nowy , uzale?niony od cz?owieka gatunek – psy.
Pocz?tkowo hodowla i selekcja psów by?a wy??cznie pod wzgl?dem u?ytkowym. Psy s?u?y?y do polowania, pilnowania osad i pasienia innych zwierz?t. Nikt nie zwraca? uwagi na wygl?d fizyczny. Wspó?cze?nie hodowcy psów rasowych g?ównie skupiaj? si? na eksterierze, cz?sto nie zawsze z korzy?ci? dla zdrowia psa. Psy w przewa?aj?cej mierze nie musz? pracowa?, bo chcemy je mie? po prostu dla towarzystwa. Jednak zapisane w genach potrzeby daj? o sobie zna? i musz? by? zaspokojone, je?li chcemy, by nasz pupil by? zrównowa?onym i nie sprawiaj?cym k?opotu przyjacielem. Retrievery musz? aportowa?, jamniki tropi?, a sznaucery stró?owa?. Je?li nie pozwolimy im realizowa? tych naturalnych sk?onno?ci w mo?liwy do zaakceptowania sposób, na przyk?ad w zabawie, mog? znale?? sposoby zaspokojenia psich potrzeb, które niekoniecznie b?d? si? nam podoba?y lub sta? si? nerwowe, nadpobudliwe czy apatyczne.
Wszystkie prawa zastrzeżone wolfika.pl © 2011, projekt i wykonanie pozycjoner.net